Spracovanie podvojného účtovníctva: spracovanie prvotných dokladov (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady),vedenie pokladničnej knihy a kníh došlých a odoslaných faktúr, vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku a knihy sociálneho fondu, spracovanie dane z pridanej hodnoty vrátane zostavenia daňového priznania a zoznamu dokladov pre účely dane, spracovávanie vnútropodnikových smerníc, vypracovávanie daňových priznaní pre daň z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy, posudzovanie oprávnenosti nákladov.

Spracovanie jednoduchého účtovníctva: spracovanie prvotných dokladov (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady), vedenie pokladničnej knihy a peňažného denníka,vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr, vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku a knihy sociálneho fondu, spracovanie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH a zoznamu dokladov pre účely dane, vypracovávanie daňových priznaní pre daň z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy, posudzovanie oprávnenosti nákladov.

Poznámka: Ceny za  spracovanie  jednoduchého  a  podvojného   účtovníctva   pripravujeme  priamo   pre  každého  zákazníka   zvlášt,  kde   zohľadňujeme  špecifiká  činnosti a množstvo spracovávaných dokladov každého daňového subjektu.